dimecres, 16 de desembre de 2009

Informació de la 52a reunió de Conveni

S’APROFUNDEIX EN EL DEBAT

La sessió d’avui ha començat amb una sol·licitud de recés per part del President de la mesa en la que s’ha vist individualment amb totes les parts per emplaçar-nos a la negociació amb l’objectiu de que sigui possible un acord abans de final d’any. A continuació, i tal com havíem dit en la darrera sessió, la Representació de la Direcció (RD) hem intentat concretar algunes de les propostes per tal de poder aprofundir en el debat del model organitzatiu del conductor:

Jornada

Pel que fa la jornada i la seva concreció (jornada anual, diària, descans segons
RD, dies de treball, etc) hem explicat que, sobre la base d’una organització
fonamentada en la voluntarietat i la individualització en la que es treballin 225 dies podem anar:

- Des de 1690 hores/any amb tot el descans retribuït dintre de jornada en concepte de temps efectiu de treball, 10 minuts en els diferents temps d’espera en terminal i 20’ continuats al final de la jornada. Això faria un servei de 7h10’.
- Fins a 1690 hores/any amb el descans retribuït, amb 10 minuts en els diferents temps d’espera en terminal com a temps efectiu de treball i 20 minuts retribuïts al final de la jornada. Això faria un servei de 7h30’. D’aquesta forma seria el conductor qui podria triar la fórmula de treball, descans i salari que més li escaigués.

Descansos

També en matèria de descansos pensem que cal aprofundir en models basats en la individualització i la voluntarietat en que sigui el conductor qui pugui triar, i en
aquest sentit hem proposat:
1. Grup 65: amb 65 dies de descans en cap de setmana i 39 en laborable
2. Grup 57: amb 57 dies de descans en cap de setmana i 47 dies en laborable
3. Grup 72:
a. Les festes oficials es treballaran en jornada ordinària.
b. Cada festa oficial treballada generarà un descans en cap de setmana.
c. Cada festa oficial treballada generarà el corresponent plus festiu més una prima de 38 €.
d. El col·lectiu que estigui acollit a aquest grup de descans no podrà fer canvis individuals de descans però si podrà realitzar hores extraordinàries.
e. No es podrà anticipar el descans a la corresponent festa oficial, ni es podrà gaudir el descans en cap de setmana generat en període de vacances.
Per tal de fer possible la convivència dels tres models de descans anteriors amb
voluntarietat cal:
- El preu del canvi de descans serà de 108 € pel Grup 57 i pels canvis en període d’estiu i de 90 per la resta de canvis de descans.
- Per tal de minimitzar al màxim la contractació específica, exclusiva i temporal en cap de setmana es proposa que els contractes de relleu vinculats a la jubilació parcial es facin a temps parcial i amb un sistema de treball en cap de setmana, amb el compromís de passar a indefinits a la finalització del relleu i d’incorporar-se al Grup 65.
Davant aquestes propostes s’ha suscitat un debat de fons en el que, tot i que hi ha
hagut aproximacions de concepte, s’han tornat a constatar, un cop més, importants diferències entre ambdues parts. En aquest sentit, la RD hem tornat a recordar, un cop més, que és impossible assumir una reducció efectiva de treball per cada conductor de 210 hores any amb manteniment de poder adquisitiu.
No obstant això, i donat que l’RD entenem que en els termes en que s’està plantejant el debat, caldria treballar per un acord abans de final d’any, ens hem compromès a continuar treballant i a reunir-nos en el format i en el temps que així consideri oportú el president.