dijous, 12 de novembre del 2009

Informació de la 48a. reunió de Conveni

Avui avancem en el debat de Política Social

D’acord amb l’ordre del dia establert pel President de la mesa de negociació,
en la darrera reunió del Conveni que es va celebrar l'11 de novembre es va avançar en el debat sobre les qüestions relatives a política social, concretament en:

Conciliació vida familiar i laboral

En aquesta matèria hi ha hagut una sensibilitat compartida de totes les parts per adaptar l’actual normativa als avenços legals en la matèria, particularment pel que fa a la cura de fills i de persones dependents, així com pel que fa a les excedències. Així mateix, la Representació de la Direcció hem proposat anar més enllà i establir polítiques actives de conciliació de vida laboral i familiar per determinats supòsits de persones amb condicions socioeconòmiques i familiars que així ho requereixin. En aquests casos s'establirien excepcions al criteri estricte de
l’antiguitat en matèria d'escollida de serveis, torns, tandes de vacances, etc. i el seu desenvolupament es duria a terme en les respectives Comissions de Treball.

Jubilació parcial

Un cop més, la Representació de la Direcció (RD) ha manifestat la necessitat d'un nou acord en relació a la jubilació parcial per tal d'adaptar-nos a l'actual normativa, ja que sense un nou acord, no es podrà continuar amb les jubilacions parcials a partir de gener de 2010, per la limitació que estableix l’art. 4 de la Llei 40/2007 de 4 de desembre de “Mesures en matèria de Seguretat Social”.