dimarts, 14 de juliol del 2009

TMB aplica els acords que van posar fi a la vaga del 2008, cosa que permetrà crear 600 llocs de treball

L’empresa ha plantejat a l’Autoritat Laboral que els treballadors i autònoms de sectors afins a l’activitat de TMB que travessen dificultats per la crisi tinguin prioritat per cobrir 1.000 nous llocs de treball: 600 a Bus i 400 a la L9 de metro.

La situació de conflicte permanent i el bloqueig en la negociació del conveni d’Autobusos, després de més d’un any de negociacions i 45 reunions celebrades, ha portat TMB a decidir aplicar de forma efectiva els compromisos derivats de l’acord del final de la vaga de 14 d’abril de 2008, cosa que fins ara no havia estat possible per l’oposició dels sindicats, amb l’objectiu de poder portar a terme una gestió eficient de l’empresa.

Els acords assolits en aquell moment amb els sindicats per posar fi a la vaga eren bàsicament dos: aplicar dos dies efectius de descans setmanal a tot el col•lectiu de conductors i aplicar el RD 902/07 que comporta la reducció d’hores extres i facilitar 30 minuts de descans als conductors que superin les sis hores de treball diari.

TMB necessita posar en marxa totes aquestes mesures, que afecten el col•lectiu de conducció, per evitar el col•lapse de l’empresa d’Autobusos, que durant els propers mesos ha de planificar el nou calendari de descansos anual, definir el model i nombre de serveis a cobrir, preveure els recursos necessaris per portar a terme l’oferta, fer front a la nova contractació de personal derivada de la reducció de jornada, portar a terme l’escollida de serveis que correspon segons normativa durant l’últim trimestre d’enguany i prestar el servei amb la qualitat necessària en cada moment.

Mil noves contractacions entre Bus i Metro

L’execució d’aquestes mesures organitzatives comportarà la creació de 600 nous llocs de treball i la prestació d’una jornada real de treball mitjana de 35 h 25’ a la setmana, es a dir 7h i 5’ diaris de mitjana. Això representa una reducció de 25 minuts de la jornada real de treball diària.

Per a la cobertura d’aquests 600 nous llocs de treball, més uns altres 400 que es crearan vinculats a l’explotació de la L9 de metro, durant els propers 5 anys, TMB ha proposat a l’Autoritat Laboral que en els processos de selecció tinguin prioritat els col•lectius de treballadors i autònoms de sectors afins a la nostra activitat que travessen especials dificultats per mantenir els seus llocs de treball. Amb aquesta proposta es vol aprofitar l’experiència i el coneixement d’aquestes persones, i alhora facilitar-los una sortida laboral. Ja s’han iniciat els primers passos per elaborar i signar un conveni que reguli els procediments de selecció i contractació que s’hauran de seguir.

Barcelona, 14 de juliol de 2009