dimarts, 21 de juliol del 2009

Informació de la 44a. reunió de Conveni del Bus

La Representació de la Direcció (RD) presenta una nova proposta i la Representació dels Treballadors (RT) s’enroca en les seves peticions.

A la reunió del passat dia 15 de juliol, el President va sol•licitar noves propostes a les dues parts, per tal de poder avançar en la negociació del conveni. A la reunió del 20 de juliol, la RD presenta una nova proposta global que representa:

• Increment salarial segons IPC previst per cadascun dels anys de vigència del conveni, 2009 a 2013 (l’IPC previst pel 2009 és del 2% i el real és en aquests moments menys1%, la qual cosa, de mantenir- se, significa un creixement del 3%).
• Model de descans per a tots els col•lectius, incorporant dos dies de descans setmanal.
• Millora de la conciliació de la vida laboral i familiar.
• Manteniment de la possibilitat de jubilació parcial.
• Creació d’ocupació.
• Aplicació de Real Decreto 902/07 pel col•lectiu de conductors.
• Es garanteix el poder adquisitiu dels salaris de la plantilla de conveni sobre una jornada anual de treball de 1690 hores.

La RD ha insistit en la importància de tenir clarament definides las característiques i la composició del servei del col•lectiu de conducció abans de l’escollida general pels propers dos anys, ja que les condicions actuals no son vàlides, per estar pendent d’aplicació el RD 902/07 i l’acord de final de vaga.

20 de juliol de 2009